Każda firma musi mieć swoją stronę www. A jak strona to takze domena. Jak więc wybrać najlepszą?

Dobry adres strony www, pozo­staje w pamięci klien­tów już na zawsze. Odpowiednio wyko­nane zada­nie powo­duje, że przys­zli klienci będą mogli zna­leźć Cię bez problemu. Niewłaś­ciwy adres komplikuje sytu­ację – na Twoją stronę będzie zaglądać znacz­nie mniej osób, a to może mieć fatalny wpływ na wyniki chociażby finan­sowe, ale również wizerunkowe.

strona internetowa

Autor: Chris Dlugosz
Źródło: http://www.flickr.com
Wyborowi właściwej domeny inter­ne­towej warto poświę­cić maksy­mal­nie wiele uwagi. Adres strony inter­ne­towej, jaki pozo­sta­nie w pamięci klien­tów na zawsze, nie musi być nazwą twojej działalności. Dom­ena zmie­nia się dość często w pro­jekt logo fir­my.

Potrzebne są Ci dodatkowe info (www.hokuspokus24.pl/) na ten interesujący temat? Więc nie zwlekaj i przejdź do następnego tekstu – tam stworzyliśmy dla Ciebie coś ekstra.

Chociaż nazwy firm oraz marek w sieci, czę­sto sta­no­wią kat­e­gorię pro­duk­tów. Stworzone nazwy strony inter­ne­towej to jedynie pozorny dro­bi­azg. Całe szczęś­cie pro­fesjon­alni poszuki­wacze, podzie­lili się z nami zesta­wem sprawd­zonych prak­tyk, które poz­wolą upo­rać się z kłopotli­wym zada­niem.

Czy warto wyko­rzys­tać wielowyra­zową, odd­zieloną myśl­ni­kami domenę?

Dobra rada, Unikaj takich nazw jak ognia. Nawet jak uda Ci się dostać z taką domeną do pier­wszej 10 w wyszukiwarce Google to, praw­dopodob­nie będzie­sz musiał doko­nać sprze­daży przy pier­wszej wiz­y­cie klienta, bo nie­wielu ludzi będzie pamię­tać jej nazwę po opuszcze­niu strony. Jest zbytnio ogólna i brakuje jej wiary­god­ności.

Masz chęć poznać prezentowany temat pod innym kontem? Jeśli tak, to najlepszym sposobem jest kliknięcie w ten link. W tamtym miejscu zweryfikuj szczegóły .

W sytu­acji, gdy rynek jest zatło­czony, powinna się czymś wyróż­niać. To niezwykle istotne, trzeba to mieć na uwadze.

laptop

Autor: Serge Kij
Źródło: http://www.flickr.com

Dlat­ego dzisiaj Google do celów ran­kin­go­wych przyp­isuje war­tość sło­wom kluc­zowym w nazwie domen. W końcu tego typu nazwy uzy­skują wyso­kie wyniki w pomi­arach rank­a­bil­ity i link­a­bil­ity, zacho­wując przy tym ele­ment unika­towego bran­dingu. To oznacza, iż są na tyle ogólne, by zyskiwać odpowiednie wyniki dla słowa kluc­zowego, ale mają wystar­cza­jące cechy wyróż­ni­a­jące markę, aby mogły stać się zapamię­tane.

Jednak to nie do końca są te nazwy domen www, jakie przy­cią­gają najlepiej. Pamiętaj więc, iż wyszukiwanie domen, to ciekawa, ale i odpowiedzialna przygoda. Można poszukiwać i wymyślać do woli, lecz gdy przyjdzie czas decyzji – działaj rozsądnie. Oznacza to, by kierować się konkretnymi wskaźnikami, czymś co zadziała, a nie tylko, gdy fajnie brzmi.

Copyright © All right reserved. | Theme: Business Click by eVisionThemes