Jakim sposobem bezbłędnie ocenić postawę podwładnego?

Współczesne, szybkie tempo życia nie omija organizacji, które muszą być przygotowane na ciągły rozwój. W dobie przemian cywilizacyjnych oraz gwałtownego rozwoju technologicznego bardzo ważne jest, aby organizacja była adaptowała się do zmieniającej się rzeczywistości. Według tego samego kryterium powinien przebiegać proces rekrutacji pracowników.

Zatrudnieni w organizacji ludzie powinni tworzyć zespół sprawnie współpracujących ze sobą osób. Ważne jest, żeby dysponowali odpowiednim wykształceniem oraz cechami charakteru pozwalającymi na pracę w zespole. Obecność tych elementów jest uwidoczniona podczas procesu oceny pracowników. Jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa oraz preferowanego sposobu oceniania. Może dotyczyć grupowych lub indywidualnych ocen pracowników lub badać przedsiębiorstwo jako całość.

Ocena pracowników daje pracodawcy szereg informacji na temat wykonywania powierzonych przez pracodawcę zadań, zachowań personelu oraz cech osobowości, które predestynują do osiągania sukcesu na zajmowanych stanowiskach. W zależności od przyjętych przez organizację kryteriów oceniania ocenie mogą podlegać takie aspekty jak odpowiedzialność, punktualność, samodzielność w planowaniu i organizowaniu pracy czy postawa etyczna pracownika. W celu zbadania powyższych elementów, niektóre firmy przeprowadzają rozmowy ze współpracownikami podwładnego oraz sesje coachingowe dla pracownika. Wszystko po to, by jak najpełniej określić potencjał zatrudnionej osoby.

Szara strefa

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Ocenianie pracowników (zobacz umowa zlecenie a chorobowe) tylko wtedy przynosi oczekiwane skutki, jeżeli odbywa się systematycznie. Spełnia wtedy swoje cele i może służyć pracodawcy w ukierunkowaniu polityki kadrowej, dostarczaniu wiedzy o pracowniku oraz informowaniu pracownika o jego mocnych i słabych stronach. Otrzymanie pozytywnych informacji zwrotnych silnie motywuje pracownika.

Czy masz ochotę zgłębić dodatkowe materiały? Jeżeli tak, to zobacz w witrynie podobne informacje odnoszące się tej kwestii – odsyłacz jest tu.

Pracownik, który otrzymał informację zwrotną, może poczuć motywację i chcieć udoskonalać efektywność swojej pracy. Metoda okresowego oceniania pracowników jest bardzo skuteczna jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi.

Przeprowadzane oceny okresowe pracowników ułatwiają pracę pracodawcom i pracownikom. Wnioski, wypływające z wyników służą pracodawcy w przyszłym podejmowaniu decyzji dotyczących: awansów, nagród, ewentualnych zmian personalnych na stanowiskach oraz podnoszenia kwalifikacji kadry. Najczęściej ocenę okresową pracowników przeprowadza się jeden lub dwa razy w roku. Obok mierzalnych czynników, takich jak wyniki pracy, ocena pracowników ma przynieść również informacje na temat obszarów niemierzalnych, takich jak zadowolenie z pracy, poziom integracji z zespołem, klimat organizacji. Personel powinien być zaznajomiony z formą przeprowadzanej oceny, a przyjęty przez organizację system oceniania pracowników powinien być jawny i czytelny dla całego personelu.