Rejestracja znaku towarowego jako zabezpieczenie i zapewnienie wyłączności dla danego przedsiębiorstwa.

Przeniesienie praw autorskich jest możliwe. Wolno je przenieść na podstawie umowy o przeniesieniu praw autorskich. Należy jednak pamiętać o normach sporządzania umów przenoszących prawa autorskie. Ich niedochowanie może skutkować albowiem nieważnością umowy czy nieskutecznością pewnych jej zapisów.

Przede wszystkim, umowa o przeniesienie praw autorskich musi być sporządzona w formie pisemnej oraz musi określić jakie pola eksploatacji są objęte przeniesieniem. Przyjmuje się, że jeżeli autor chce przenieść prawa w jak największym zakresie, to również powinien je wymienić a najprościej uczynić to powtarzając wyliczenie ustawowe. Zarówno forma pisemna jak i szczegółowe wskazanie pól eksploatacji są warunkami ważności umowy. Zasadniczo przeniesienie praw autorskich jest płatne. Z tego względu w wypadku nieodpłatnego zbycia tych praw należy ten fakt wyraźnie zaznaczyć w umowie. Należy też dodać, iż twórca przenosząc na innego prawa autorskie sam się ich wyzbywa, co znaczy, że nie będzie mógł z nich skorzystać na tych polach eksploatacji, jakie były objęte umową.

zadowoleni doradcy

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com

Jak zarejestrować prawo (polecamy strona tutaj) towarowy można dowiedzieć się w kancelarii patentowej. Rejestracja znaku towarowego może być dokonana na rzecz zakładu i tylko dla wytworów będących przedmiotem jego działalności gospodarczej. Rejestrując adwokatem (zobacz dalej) towarowy przedsiębiorca ma możliwość wyszukiwać między procedurą krajową, regionu (europejską) i międzynarodową.

Jaki jest koszt rejestracji znaku towarowego? Koszt rejestracji znaku towarowego może być podzielona na opłatę jednorazową i opłatę okresową. Taksa jednorazowa – od poszczególnych czynności podejmowanych w postępowaniu rejestrowym. Podstawową należnością od wniosku o udzielenie prawa ochronnego od trzech klas towarowych wynosi 500 zł (wniosek w formie elektronicznej), 550 zł (wniosek w formie papierowej). Za każdą dodatkową klasę zapłacić należy dodatkowo 120 zł. Taksa okresowa – za udzielenie pierwszego, dziesięcioletniego okresu ochrony – w zależności od liczby klas towarów, dla oznaczenia których ma być stosowany znak towarowy, równają się odpowiednio 400 zł lub 450 zł.

Wycenienie znaku towarowego nie należy do najłatwiejszych zadań. W praktyce nie istnieje jedna poprawna metoda, która odzwierciedlałaby jej cenę w sposób jednoznaczny. Ponadto ważne jest doświadczenie ludzi wyceniających. Szacuje się, że aktywa niepieniężne stanowią od 50% do 90% wartości przedsiębiorstwa (w zależności od branży i rynku). Wiedza na temat wartości marki i znaku towarowego daje możliwość zwiększenia efektywności zarządzania marketingowego i planowania strategicznego w całej firmie. Ze względu na zawiłość krajowych regulacji rachunkowych, przebieg wyceny wymaga jednak rozległej wiedzy i dużego wkładu pracy.

Źródło