Jakie uprawnienia należą się cudzoziemcom przy postępowaniu w sprawach przed urzędami?

Teraźniejszy kierunek przesiedleńczy obywateli różnych przynależności państwowych między państwami, chociażby w celach zarobkowych sprawia, że do Polski przybywa coraz więcej cudzoziemców. Podczas swojego pobytu w kraju, większość składa do krajowych urzędów podania o status uchodźcy. Podania o stały pobyt lub też wnioski o zgodę na zawarcie małżeństwa.

tłumacz przysięgły

Autor: Republic of Korea
Źródło: http://www.flickr.com
Obcokrajowcy przebywający w Polsce co najmniej raz w życiu, muszą mieć kontakt z organami administracji publicznej, które rozstrzygają o ich istotnych życiowych zagadnieniach. Sprawy załatwiane przez pracowników administracji publicznej prowadzone są odnośnie legalizacji . Dotyczą także kwestii meldunkowych, kwestii zatrudnienia, spraw korzystania z pomocy społecznej etc. Bezdyskusyjny jest fakt, że cudzoziemcy, przed administracją publiczną mają zapisane przywileje, które w znacznym stopniu pokrywają się z prawami właściwymi polakom.

Jednak z uwagi na brak wiedzy w tym temacie, jak również z nieznajomości czy nawet bardzo słabą znajomość języka polskiego oraz ze względu na ogólną wątpliwość obcokrajowców co do swojej sytuacji w polskim społeczeństwie, nie domagają się oni poszanowania własnych uprawnień. Jednym z zasadniczych uprawnień właściwych cudzoziemcom w łączności z organami administracyjnymi jest uprawnienie do informacji. Prawo do informacji jest rozumiane bardzo szeroko. Przywilej do informacji polega na obowiązku organów do informowania obcokrajowców o przebiegu procedury urzędowej. Przywilej gwarantuje możliwość wglądu się z dokumentami sprawy. Organy publiczne, mają obowiązek informowania o właściwych metodach odwoławczych od postanowień, wydawanych w trakcie postępowania. Przywilej do informacji to także przywilej dostępu do informacji publicznej.

Chcesz przejrzeć kilka kolejnych naszych artykułów? Rewelacyjnie! Spieszmy więc poinstruować Cię, że jesteśmy tutaj – znajdziesz nas w poniższym linku.

Przy składaniu wniosku o wydanie wizy przez przedstawiciela konsulatu, cudzoziemcy (rozwinięcie tych informacji: oceń ten adres http://balduin-pfnuer.de/) muszą wiedzieć, że takie podanie może być sporządzone w języku ojczystym osoby składającej wniosek. Natomiast dokumenty służące za dowód w prowadzonym postępowaniu o wydanie wizy przez konsula, muszą być już składane wraz z ich przekładem na język polski.

Uwierzytelnianie pism może być sporządzone przez certyfikowane instytucji tłumaczeń. Oznacza to, że w takim przypadku uwierzytelnienie materiałów – dowodów w sprawie jest po stronie obcokrajowca. Na obszarze RP, migrantom przysługuje prawo ochrony. Mogą oni starać się o azyl. W trakcie prowadzonego postępowania o nadanie statusu uchodźcy, cudzoziemcom potrzebny jest biegły, który musi przełożyć na język polski, podania sporządzone w języku obcym. Dopiero w czasie prowadzonej sprawy organ prowadzący, musi zagwarantować nieodpłatną pomoc osoby posługującej się językiem zrozumiałym dla wnioskodawcy. Zobacz więcej: .

Również decyzja, efekt postępowania w sprawie, informacje o sposobie i terminie wniesienia środków zaskarżenia, powinny być przekazane obcokrajowcowi w języku dla niego zrozumiałym oraz na piśmie. Nieodpłatny dostęp do biegłego przysługuje również cudzoziemcowi, w przypadku gdy ten zawiadamia o fakcie urodzenia dziecka lub melduje o zgonie a nie może porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego ani ustnie, ani pisemnie.