Jakie istnieją elementarne narzędzie ZZL?

Czym jest ocena pracowników? Jest to elementarne narzędzie administrowania zasobami ludzkimi w firmie pozwalające na doglądanie i dozorowanie pracy (między innymi, kompatybilności z zatwierdzonymi standardami), efektywności osób zaangażowanych w organizacji.

Prezes firmy

Autor: Gage Skidmore
Źródło: http://www.flickr.com

Taka ocena pracowników spełnia funkcje: informacyjną (zwaną też funkcją ewaluacyjną), motywacyjną, decyzyjną, rozwojową, edukacyjną – jeżeli ocena obejmuje standardy organizacyjne (na przykład zgodność postępowania z przyjętym nakazem etycznym) objawia się składnikiem budującym postawy, nierzadko też w obszarze pozazawodowym.

W największej ilości przypadków system ochrony pracowników przybiera odmianę formularzy, gdzie ujęte są kategorie podlegające ocenie razem ze stopniem w jakim konkretny zatrudniony pełni przyjęte standardy w konkretnej dziedzinie. Często obszary te ulegają dywersyfikacji ze względu na dział przedsiębiorstwa a także miejsce stanowiska w hierarchii organizacyjnej. Oceny mogą przybierać formę: skal behawioralnych, ocen opisowych, rejestracji wydarzeń krytycznych (pozytywnych lub negatywnych), rankingów pracowniczych, rozmów oceniających. Powiązane z systemem wynagrodzeń stają się ważnym czynnikiem kształtującym politykę personalną organizacji. Ocenianie pracowników (zobacz agent nieruchomości) jest procesem, gdzie dokonywane jest wartościowanie cech osobowych, postaw, zachowań a także pułapu dokonania powierzonych zadań.

Ocenianie jest prowadzone cyklicznie, ma zatem charakter procesu długotrwałego. Odpowiednio przeprowadzona diagnostyka wydajności i efektywności pracowników pełni rolę motywacyjną i komunikacyjną. Jest też

Narada pracowników firmy

Autor: Ted Eytan
Źródło: http://www.flickr.com

źródłem wielu wartościowych danych o zatrudnionych, stanowiskach pracy oraz ich wzajemnych relacjach.

Z kolei kierownicy zdobywają potrzebne informacje o potencjale zawodowym pracowników, czyli o kwalifikacjach, możliwościach rozwoju, biegłości do podejmowania najwłaściwszych decyzji. Kierownicy zdobywają w taki sposób informacje o podwładnych i osiąganych przez nich rezultatach pracy – stopniu, jakości i terminowości realizacji określonych zadań, umiejętności organizacji pracy i samodzielności. Diagnozie podlegają też cechy osobowości.

Pamiętaj – stale bądź zorientowany (https://abk.pl/o-akademii/). Wobec tego zachęcamy Cię do przeglądnięcia dodatkowego artykułu, który jest pod tym linkiem. Nie rozczarujesz się!

System oceny pracowników ułatwia również tworzenie indywidualnych programów awansu pracowników – ścieżek kariery zawodowej, pozwala na kreowanie systemu awansowania i przygotowania pracowników do ewentualnego awansu oraz strategii karania, nagradzania, czy premiowania.